LOOP music shop

Reklamacije i prigovori

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Internetska trgovina na adresi www.loop.hr djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Zakonske odredbe koje štite prava kupaca, odnosno potrošača internetske trgovine na adresi www.loop.hr navedene su u nastavku teksta.
„Prodavatelj“ je u nastavku teksta tvrtka Loop d.o.o., vlasnik internetske trgovine na adresi www.loop.hr, a „Kupac“ bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenoj trgovini i platio proizvod.

Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda.

Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja S. Vraza 6, 42000 Varaždin, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja prodaja@loop.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno uredbi Europske unije, internetska trgovina na adresi www.loop.hr sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.
Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.
Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.
Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu prodaja@loop.hr

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Robu je potrebno poslati isključivo dostavnom službom na adresu LOOP d.o.o., Frankopanska 1, Gornji Kuršanec, 40305 NEDELIŠĆE, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe snosite u potpunosti sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

   1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
   2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
   3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
   4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
   5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (npr. vokalni mikrofoni, softverski programi)
   6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
   7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
   8. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

UVJETI SERVISA RABLJENE ROBE

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon jedna godine od prodaje stvari/robe/uređaja, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

UVJETI POVRATA – UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Zamjenu i povrat novca ne vršimo u slijedećim slučajevima:
Za proizvode koji su rabljeni, a još uvijek funkcionalni i ispravni.
Za proizvode kupljene s greškom (ako je greška uredno navedena prilikom prodaje) ili u rasprodaji.
Za gratis odnosno besplatno dobivene artikle ili artikle koji još uvijek nisu plaćeni.

U slučaju da se proizvod  razlikuje od stanja u kojem je kupljen, ne odobravamo zamjenu niti povrat novca.

U slučaju da rabljeni tj.korišteni proizvodi prilikom upotrebe unutar 14 dana postanu nefunkcionalni, imate pravo na reklamaciju. Kupac je dužan osigurati dostavu robe na adresu s koje je dobio paket. Kupac obavezno mora priložiti račun uz zahtjev. Zadržavamo pravo pregleda proizvoda i mogućnost da proizvod osposobimo za upotrebu unutar 30 dana . U slučaju da proizvod nismo u stanju osposobiti, kupac će dobiti isti proizvod a ako kojim slučajem takav isti proizvod nemamo na lageru, najsličniji tom proizvodu (gledajući plaćenom cijenom i skupinom).

Zbog toga LOOP d.o.o. preporučuje svojim kupcima:

   1. dobro pogledajte karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na našoj internetskoj stranici prilikom izbora proizvoda
   2. ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u LOOP d.o.o. jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
   3. ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
   4. pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, uslijed transporta ili krivog skladištenja proizvod je ogreben, a nije Vam naknadno naglašeno), što prije obavijestite LOOP d.o.o. i vratite proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
   5. ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost artikla, pažljivo pregledajte upute) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda. Prema zakonu proizvod ne biste smjeli koristiti više nego što biste ga mogli koristiti pri isprobavanju u samoj trgovini.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda

Stanje ambalaže:

Neoštećena ambalaža: 0%
Oštećena ambalaža: 10%
Bez originalne ambalaže: 20%

LOOP d.o.o.